fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van OM Tuning.
Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. OM Tuning chiptuning & services, nader aan te duiden als “OM Tuning”, staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 81253699
2. OM Tuning verkoopt, levert en installeert software ten behoeve van het optimaliseren van
motormanagementsystemen voor automotive, industrie en autosport, levert/plaatst
voertuig accessoires en test auto’s op een vermogenstestbank.
3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van
OM Tuning en/of alle metOM Tuning gesloten overeenkomsten, waaronder via internet gesloten
overeenkomst, alsmede op alle overeenkomsten waarbij OM Tuning voor de uitvoering daarvan
derden inschakelt. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als
deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met OM Tuning. Voorafgaand aan het
sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de
andere partij/opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van OM Tuning en heeft hij/zij
deze voorwaarden geaccepteerd.
4. OM Tuning accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/opdrachtgever, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij
verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen
middels aanvaarding van deze voorwaarden van OM Tuning overeen, dat OM Tuning niet gebonden
is aan die voorwaarden van de andere partij.
5. OM Tuning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend
worden gemaakt via de website www.omtuning.nl en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de
andere partij. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een
zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van OM Tuning zijn vrijblijvend en behouden hun
geldigheid gedurende 30 dagen.
2. De overeenkomst met OM Tuning komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk
akkoord hebben verklaard en de offerte door de opdrachtgever is ondertekend.
3. OM Tuning is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de
gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen
in de (aangeboden) overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen
partijen worden overeengekomen.
5. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor de goede uitvoering
daarvan nodig is om de overeenkomst te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen
daartoe in overleg treden teneinde een nadere afspraak te maken.
6. Wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst kan wijzigingen in prijs, kwaliteit, hoeveelheid
met zich meebrengen. Partijen zullen ook in dit verband overleggen teneinde
een nadere afspraak te maken. Indien de wijziging het gevolg is van een omstandigheid
die aan OM Tuning kan worden toegerekend, zullen geen meerkosten in rekening worden
gebracht.
7. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze
verstrekte gegevens, dan is OM Tuning gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband
schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de andere
partij/opdrachtgever, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts
toegestaan na schriftelijke toestemming van OM Tuning.
8. OM Tuning is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of het gevraagde product niet te leveren.
9. OM Tuning gaat uit van de juistheid van alle door de andere partij verstrekte gegevens en gedane
opgaven en OM Tuning is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Opdrachtgever is
voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en voordat uitvoering daarvan plaats vindt,
verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
10. Indien OM Tuning tijdens de levering en installatie van de Software gebreken en/of
achterstallig onderhoud aan het voertuig constateert, zulks uitsluitend ter beoordeling van haar, zal
de installatie worden uitgesteld in overleg met Opdrachtgever indien de goede installatie
daardoor wordt belemmerd.
11. Voorafgaand aan de installatie van de software kan (optioneel) het motorsysteem van het
voertuig op een testbank op technische gebreken en/of storingen worden gecontroleerd in overleg
met Opdrachtgever. De kosten daarvan komen voor rekening van Opdrachtgever.
12. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij
verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk
eigendom van OM Tuning. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de
betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door de andere partij na schriftelijke toestemming
van OM Tuning.

13. Retourtermijn van 14 dagen, na dit termijn is het alleen mogelijk om kosteloos de originele software te schrijven

Artikel 3 Levering
1. OM Tuning levert en installeert haar product(en) in beginsel in haar vestiging te Den Dungen,
tenzij vooraf schriftelijk een ander leveradres wordt overeengekomen.
2. Alle door OM Tuning genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond
van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan OM Tuning bekend waren. De
leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde
(leverings)termijn brengt OM Tuning niet in verzuim of in gebreke. OM Tuning zal ingeval van
afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de andere partij/opdrachtgever.
3. De andere partij zal OM Tuning steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de
overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde
medewerking verlenen. Extra kosten die voor OM Tuning ontstaan als gevolg van het achterwege
blijven van voldoende medewerking van de andere partij, komen voor
rekening van die andere partij.
4. Opdrachtgever is verplicht om het voertuig bij levering te controleren op eventuele
gebreken, of beschadigingen. Zichtbare gebreken dienen terstond te worden gemeld,
zodat deze op de factuur kunnen worden vermeld.
5. Testen op de vermogenstestbank van OM Tuning worden op verzoek van de andere partij op
diens eigen risico uitgevoerd. Er wordt tot hoge snelheid en met vol gas gemeten, hetgeen risico’s
op schade aan de motor en het voertuig metzich meebrengt. De opdrachtgever is
zelf verantwoordelijk voor het risico dat dit metzich meebrengt.

Artikel 4 Prijzen en kosten
1. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele
wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd
weergegeven.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de
aanbieding/offerte. OM Tuning heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen
ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
3. OM Tuning is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de andere partij als deze
plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan
ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van grondstofprijzen,
productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d..
De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke
omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig van te voren schriftelijk aangekondigd.
Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort
door OM Tuning mogen worden doorbelast aan de andere partij.
4. Indien de andere partij na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of
wijzigingen daarin wil zien verwerkt, kan dit invloed hebben op de prijs. OM Tuning mag de extra
kosten in redelijkheid aan de andere partij doorberekenen.
5. Indien het noodzakelijk mocht zijn het voertuig te verplaatsen door middel van ingehuurd
transport, dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/andere partij.
OM Tuning zal daarover van te voren met de opdrachtgever/andere partij communiceren.

Artikel 5 Betaling, (incasso)kosten en rente
1. De betaling vindt plaats direct na levering, à contant, overschrijving of per pintransactie.
OM Tuning is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
2. Indien met OM Tuning schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden op
factuurbasis na levering, bedraagt de betalingstermijn van facturen 8 dagen.
3. Wanneer de andere partij enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet,
zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het
verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager
percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend
overeenkomstig het bepaalde in de wet.
4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal OM Tuning bij het in gebreke
blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen
gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging
dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een
bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere
ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de datum dat de andere partij in verzuim is met de tijdige betaling is OM Tuning gerechtigd
rente te berekenen over het openstaande bedrag. De andere partij, zijnde een consument, is alsdan
de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande
bedrag verschuldigd. De andere partij, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
6. OM Tuning behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat
door de niet tijdige nakoming van de andere partij te vorderen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere
partij zijn de vorderingen van OM Tuning onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, met betrekking
tot de door OM Tuning geleverde diensten en producten, daaronder begrepen voorbereidend
materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij OM Tuning.
Voor het gebruik van de geïnstalleerde software in het betreffende voertuig verleent OM Tuning aan
de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve licentie om de software in dit voertuig te mogen
gebruiken.
2. Het is de andere partij niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van OM Tuning, om de werken van OM Tuning te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te
verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren
anders dan voor uitsluitend eigen gebruik.
3. Indien de andere partij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van OM Tuning wordt dit
aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit OM Tuning het recht de
overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade
door de andere partij te vorderen.
4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van OM Tuning verbeurt de
andere partij aan OM Tuning een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte
daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van OM Tuning om
daarnaast volledige schadevergoeding van de andere partij te vorderen.

Artikel 7 Garantie met Europese dekking
1. OM Tuning garandeert het goede functioneren van de geïnstalleerde software vanaf de datum van
oplevering gedurende een periode van drie jaren, mits opdrachtgever de factuur tijdig heeft
voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de
software, zal OM Tuning die kosteloos herstellen. Er moet echter wel zijn voldaan aan de navolgende
voorwaarden en geen sprake zijn van situaties waarvoor de hierna genoemde uitsluitingen gelden.
2. Voorts garandeert OM Tuning indien opdrachtgever fabrieksgarantie op het voertuig heeft,
gedurende de resterende periode van die fabrieksgarantie, en indien langer dan drie jaar
tot een maximum duur van drie jaar en nimmer tot een grotere omvang dan die
fabrieksgarantie, het eenmalige herstel c.q. de eenmalige vervanging van de hierachter
genoemde onderdelen van het voertuig, waarbij onomstotelijk dient komen vast te staan
dat de gebreken aan deze onderdelen het gevolg zijn van de levering/installatie en/of het
gebruik van de software en niet zijn ontstaan door normaal gebruik en/of slijtage
van/aan: de motor, de aandrijflijn, het complete mechanische deel, de (automatische)
versnellingsbak (en alle hiertoe behorende delen), de elektrische installatie (die in verband
staat met het motormanagement), de turbo, de brandstofpomp, inclusief de
(diesel)leidingen en de differentieellagers en de injectoren.
3. Dekking onder garantie is uitgesloten:
– indien opdrachtgever de factuur van OM Tuning niet volledig heeft voldaan;
– voor zover het voertuig wordt gebruikt buiten landen van de Europese Unie,
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino en Zwitserland;
– voor de waarde boven een cataloguswaarde van EUR 75.000,= indien de
cataloguswaarde van het voertuig ten tijde van de eerste toelating op de
openbare weg (datum op kenteken zetten) een waarde van EUR 75.000 overstijgt;
– indien de kilometerstand van het voertuig is teruggedraaid;
– wanneer komt vast te staan dat er motorische aanpassingen en/of aanpassing in de
geïnstalleerde software hebben plaatsgehad;
– indien het voertuig voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere
reparateur zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OM Tuning;
– indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik,
verkeerd handelen van opdrachtgever, manipulatie van de software en/of het
motormanagementsysteem na de oplevering door OM Tuning, dan wel anderszins te wijten is aan
de schuld van opdrachtgever;
4. Verder dient door opdrachtgever zijn te voldaan aan de volgende voorwaarden om diens
aanspraak onder garantie geldend te kunnen maken:
– het voertuig heeft op het moment van de aanspraak op de garantie: niet meer dan
150.000 kilometer gereden en voor zover dat minder is, niet meer dan volgens de
fabrieksgarantie en/of overeenkomst met de dealer is toegestaan;
– het voertuig is niet later tot de openbare weg toegelaten dan drie jaar voorafgaand
aan het ingaan van de garantieperiode;
– het voertuig is niet langer dan 3 maanden niet normaal in gebruik geweest;
– ten tijde van de installatie van de Software door OM Tuning functioneerde het
motormanagement van het voertuig goed op de originele fabriekssoftware;
– het voertuig dient in regulier onderhoud te zijn gegeven bij de erkende dealer die
alleen originele onderdelen heeft gebruikt (rekeningen van het onderhoud zijn
maatgevend) en de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant van het voertuig, welke
zijn omschreven in het instructieboek, zijn nagekomen, zoals dient te blijken uit het
onderhoudsinterval en de voertuighistorie;
– het toelaatbare motortoerental is voorafgaand aan de aanspraak niet overschreden;
– er is gebruik gemaakt van motorbrandstoffen en smeermiddelen die voldoen aan de
voorschriften van de fabrikant van het voertuig;
– het voertuig heeft het noodzakelijke (dagelijks) onderhoud genoten, waaronder,
doch niet beperkt tot, de beveiliging van het koel- en remsysteem tegen vorst en de
controle van de diverse vloeistofniveaus;
– de volgens de specificaties en voorschriften van de fabrikant toegestane belading
van het voertuig is nimmer overschreden;
5. De aanspraak onder garantie dient Opdrachtgever bij aangetekend schrijven te melden
aan OM Tuning binnen de garantietermijn. Bij eventuele schade dient opdrachtgever zelf zorg te
dragen voor aflevering van het voertuig bij OM Tuning.
6. Opdrachtgever draagt de bewijslast van het gestelde gebrek en het gesteld niet, of
onvoldoende functioneren van de software. Opdrachtgever is gehouden om na diens
beroep op de garantie aan OM Tuning alle medewerking te verlenen de garantieaanspraak op
gegrondheid te onderzoeken. In voorkomend geval is OM Tuning dan gerechtigd een onafhankelijke
derde (bijvoorbeeld DEKRA) daarnaar onderzoek te laten doen. Indien
komt vast te staan dat de oorzaak niet is gelegen in de levering en/of installatie van de
software door OM Tuning, komen de kosten van onderzoek voor rekening van opdrachtgever.
7. Indien komt vast te staan dat de oorzaak van de schade is gelegen in de levering en / of installatie
en / of het gebruik van de Software door OM Tuning, zal de schade, direct verband houdend met
deze levering en / of installatie en / of het gebruik, met inachtneming van
het bepaalde in dit artikel en de (verval)termijnen in deze algemene voorwaarden van
OM Tuning, voor rekenin

g en risico worden verholpen door OM Tuning of een door OM Tuning
aangewezen derde.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. OM Tuning is niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief):
– Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken die door de
andere partij zijn aangeleverd;
– Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden
gedurende de uitvoering van de opdracht;
– Schade die ontstaat aan de motor en/of overige onderdelen van het voertuig als
gevolg van een uitgevoerde test op de vermogenstestbank;
– Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de
andere partij;
– Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting;
– Schade als gevolg van: geringe afwijkingen in gedane opgaven, samenstelling,
prestaties;
– Schade als gevolg van door derden ten behoeve van opdrachtgever gegeven
adviezen;
– Schade als gevolg van: transport, tijdelijke opslag, door de opdrachtgever voor
bewerking in bewaring gegeven zaken, tenzij sprake is opzet of grove schuld van
OM Tuning;

nl_NLDutch